Application for the post of Special Reserve Sub-Inspector (KSRP) MEN & WOMEN – 2016

«±ÉõÀ j¸Àªïð ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï(PÉJ¸ïDgï¦)(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð- 2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 42/£ÉêÀÄPÁw-2/2015-16, ¢£ÁAPÀ:18/01/2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

Final Selection List has been uploaded

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2014

POST NAME: SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) MEN & WOMEN – 2016

News & Events
Final Selection List

Medical Examination Fixed on 26.09.2016 , 27.09.2016 , 28.09.2016

Medical Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) MEN & WOMEN – 2016, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

Provisional Selection List

Viva Voce Examination Fixed on 22.08.2016 , 23.08.2016 , 24.08.2016 , 27.08.2016

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) MEN & WOMEN – 2016, Download (from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

Final Key Answer
Provisional Key Answer A , B , C , D , E

WRITTEN EXAMNATION FIXED ON 03/07/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) MEN & WOMEN – 2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter
Written Examination Centre Details
KSRP-RECRUITMENT-2016 ET/PST Re-Schedule from (04/05/2016 to 06/05/2016) to (15/06/2016 to 17/06/2016) Re-Generate the call letter.Download(From My Application link) & attend the ET-PST Examination as per the schedule mentioned in the call letter(Kalaburagi Unit Only)
KSRP-RECRUITMENT-2016 ET-PST Ground has been changed from KPA, Abba Road, Jalapuri, Mysuru to Sir M.Vishveshwarayya Stadium, Mandya-571 401(Mysuru Unit Only)
KSRP-RECRUITMENT-2016 ET-PST Ground has been changed from DAR, Parade Ground, Belagavi to KSRP, 2nd Battalion , Mache, VTU Road, Belagavi- 590018(Belagavi Unit Only)
KSRP- RECRUITMENT -2016, ET-PST SCHEDULE IS POSTPONED ( FROM 2/05/2016 TO 06/05/2016) DUE TO THE UNAVOIDABLE CIRCUMSTANCES AND ET-PST SCHEDULE DATE WILL BE INTIMATED IN DUE COURSE
Attn.Special Reserve Sub Inspector ( MEN & WOMEN) - 2016, KPA, Abba Road, Jalapuri, Mysuru Candidates whose ET/PST Scheduled date is” 15-Apr-2016 , 16-Apr-2016 & 18-Apr-2016” has been Re-scheduled to “24-May-2016, 25-May-2016 & 26-May-2016 “ Kindly download the ET/PST Call Letter with revised ET/PST date and attend the ET/PST as scheduled in the revised ET/PST call letter.
ET / PST Call letter has been uploaded for Special Reserve Sub Inspector ( MEN & WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications)
and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter
ET / PST Schedule Details
Sl.No Ground Name Start Date End date
01 KSRP, 2nd Battalion , Mache, VTU Road, Belagavi- 590018. 16-May-2016 21-May-2016
02 3rd Battalion,KSRP, Parade Ground, Koramangala, Bangalore- 560 034 10-May-2016 13-May-2016
03 District Stadium, Adadi Road, Davangere 27-Apr-2016 28-Apr-2016
04 District Parade Ground, Kalaburagi 04-May-2016 06-May-2016
05 Sir M.Vishveshwarayya Stadium, Mandya-571 401 24-May-2016 26-May-2016
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
25 / 01 / 2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
23 / 02 / 2016
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
24 / 02 / 2016
 
 

Corrigendum / wzÉÆÝïÉ

Corrigendum

 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST

WRITTEN EXAMINATION

VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SRSI (KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

23 / 02 / 2016

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23-02-1995 26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23-02-1990 22/02/1990 and Before 24/02/1995 and After
BORN BETWEEN 23.02.1995 AND 23.02.1990 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23-02-1995 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23-02-1988 22/02/1988 and Before 24/02/1995 and After
BORN BETWEEN 23.02.1995 AND 23.02.1988 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23/02/1981 22/02/1981  
BORN BETWEEN 23.02.1981 AND 23.02.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23/02/1976 22/02/1976  
BORN BETWEEN 23.02.1976 AND 23.02.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 23/02/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligible to apply.
 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

SRSI (KSRP)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

SRSI (KSRP)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
 

SRSI (KSRP)

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE
(MEN & WOMEN) & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRSI
(KSRP)
2KM Run 10 Minutes
Long Jump
OR
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput (7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 170 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN , INSERVICE ( MEN & WOMEN ) & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRSI (KSRP) 400 Mtrs Run for Women &
Exservicemen
2 Minutes
400 Mtrs Run for Inservice women 2:30 Minutes
1km Run for Inservice Men 4 Minutes
Long Jump
OR
High Jump
For Women & Exservicemen : 2.50 Mtrs
For inservice Women : 2 Mtrs
For Inservice Men : 3.20 Mtrs
For Women & Exservicemen : 0.90 Mtrs
For inservice Women : 0.80 Mtrs
For Inservice Men : 1 Mtrs
Shotput For Women : 4 KG : 3.75 Mrts
For inservice Women : 4 KG : 3.50 Mtrs
For Inservice Men : 7.26 KG : 4.50 Mtrs
For Exservicemen : 4 KG : 3.75 Mtrs
PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT For Women : 158 cm
For inservice Women : 157cm
For Inservice Men : 168cm
For Exservicemen : No height
CHEST
(For Men Only)
86 Cms - When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
– For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg
 

HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ

01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
«ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate

The Details Of Vacancies In SRSI (KSRP)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts Total
01 01 Direct Men Direct Wemen In-service Men Ex-servicemen Men Classification 60
48 01 06 05 Classification